Kirkegårdsvedtægt

 

VEDTÆGT

for

 

Kirkegård: Hjerting Kirkegård      Adresse: Hjerting Byvej 13, 6710 Esbjerg V

Provsti: Skads

Kommune: Esbjerg          Stift: Ribe

 

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1. Kirkegården bestyres af Menighedsrådet ved Hjerting Kirke.

 

§ 2. Henvendelser vedrørende kirkegården, herunder spørgsmål om erhvervelse eller fornyelse af brugsret, spørgsmål vedrørende nedsættelse af kister og urner samt klager vedrørende kirkegårdens drift m.v. rettes til kirkegårdskontoret tlf. 24420887, mail: graver@hjertingkirke.dk.

 

B. Gravsteder.

§ 3. Den bestående tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest, samt at kvinden begraves ved mandens højre side bevares så vidt muligt.

 

§ 4. Størrelsen på et kistegravsted med en enkelt gravplads til en voksen skal være 150 x 300 cm. Ved køb af 2 gravpladser er gravstedets størrelse 300 x 300 cm. For børnegrave er størrelsen 150 x 300 cm, for babygrave er størrelsen 100 x 100 cm.

4.1. Bed størrelser:                                                                                                                                                                                                                                                                     Ved 1 kistegravplads 110 x 110 cm.                                                                                                                                                                                                                              Ved 2 kistegravpladser 110 x 110 cm eller 110 x 150 cm.

 

§ 5. Størrelsen på et urnegravsted i plæne er 75 x 150 cm. Øvrige urnegravsteder er 150 x 150 cm, 130 x 150 cm eller 100 x 100 cm.

 

§ 6. For alle gravminder gælder, at fundamentet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted.

Stk. 2. Gravstedsindehaveren skal sikre, at gravminder på gravstedet ikke udgør en fare for hverken ansatte eller besøgende.

 

C. Gravstedernes indhegning

§ 7. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets godkendelse hegnes.

Stk. 2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens ejendom.

.

D. Bestemmelser vedrørende de enkelte afdelinger

§ 8. Kirkegården er inddelt i 12 afdelinger:

Afdeling A 1: Kistegravsted i plæne med bed. Gravstedet er placeret i græsareal afgrænset med brosten. Gravmindet må højst være 130 cm højt. Gravmindet må højst være 80 cm bredt. Gravmindet anbringes liggende eller stående. Ved 2 gravpladser med stort bed må gravmindet højst være 100 cm bredt. 

Afdeling A 2: Anonym kistegravsted. Gravstedet er placeret i græsareal. Det er ikke muligt at placere gravminde eller planter på gravstedet.

 

Afdeling B 1: Kistegravsted i plæne med plænesten nedfældet i græsset. Buketter må lægges på stenen eller stilles i en nedgravet, vendbar vase.

Afdeling B 2: Kistegravsted i plæne med bed. Gravstedet er placeret i græsareal afgrænset med brosten. Gravmindet må højst være 130 cm højt. Gravmindet må højst være 80 cm bredt. Gravmindet anbringes liggende eller stående. Ved 2 gravpladser med stort bed må gravmindet højst være 100 cm bredt. 

 

Afdeling C 1: Kistegravsted i plæne med bed. Gravstedet er placeret i græsareal afgrænset med brosten. Gravmindet må højst være 130 cm højt. Gravmindet må højst være 80 cm bredt. Gravmindet anbringes liggende eller stående. Ved 2 gravpladser med stort bed må gravmindet højst være 100 cm bredt. Gravmindet anbringes liggende eller stående.

Afdeling C 2: Kistegravsted i plæne med plænesten nedfældet i græsset. Buketter må lægges på stenen eller stilles i en nedgravet, vendbar vase.

 

Afdeling D: Anonym urnegravplads i grønt fællesareal. Det er ikke muligt at placere gravminder eller planter på fællesarealet, dog må vinterkranse lægges på græsset fra 1. søndag i advent.

 

Afdeling E: Urneplænegravsted placeret i et græsareal uden synlig afgrænsning. Gravmindet måler 40 cm x 50 cm og er nedfældet i græsset. Buketter må lægges på stenen eller stilles i en nedgravet, vendbar vase.

 

Afdeling F: Anonym babykistegravplads i grønt fællesareal. Det er ikke muligt at placere gravminder eller planter på fællesarealet, dog må vinterkranse lægges på græsset fra 1. søndag i advent.

 

Afdeling G: Kistegravsted i plæne med bed. Gravstedet er placeret i græsareal afgrænset med brosten. Gravmindet må højst være 130 cm højt. Gravmindet må højst være 80 cm bredt. Gravmindet anbringes liggende eller stående. Ved 2 gravpladser med stort bed må gravmindet højst være 100 cm bredt. 

 

Afdeling H: Anonym urnegravplads i grønt fællesareal. Det er ikke muligt at placere gravminder eller planter på fællesarealet, dog må vinterkranse lægges på græsset fra 1. søndag i advent.

 

Afdeling I 1: Urnegravsted med bunddække af cotoneaster. Gravmindet på højst 40 x 50 cm anbringes let skrånende. Der kan nedgraves en jernramme på 40 x 40 cm.  Inden for jernrammen må der plantes planter, lægges blomsterløg og sættes vaser. Hvis man fravælger rammen, må der anbringes buketter i en nedgravet, vendbar vase. Yderligere buketter lægges på graven.

Afdeling I 2: Urnegravsted med nedgravet jernramme på 100 x 100 cm.  Gravmindet på højst 60 x 60 cm anbringes let skrånende eller opretstående. Inden for jernrammen må der plantes planter, lægges blomsterløg og sættes vaser.

 

Afdeling J: Urnegravsted på 100 x 100 cm. Gravstederne er adskilt af chaussesten. Gravmindet på højst 60 x 65 cm anbringes opretstående. Der må plantes planter, lægges blomsterløg og sættes vaser på gravstedet.

 

Afdeling K 1: Kistegravsted i plæne med bed. Gravstedet er placeret i græsareal afgrænset med brosten. Gravmindet må højst være 130 cm. Gravmindet må højst være 80 cm bredt. Gravmindet anbringes liggende eller stående. Ved 2 gravpladser med stort bed må gravmindet højst være 100 cm bredt. 

Afdeling K 2: Kistegravsted i plæne med plænesten nedfældet i græsset. Buketter må lægges på stenen eller stilles i en nedgravet, vendbar vase.

 

Afdeling L: Urnegravsted med bunddække af cotoneaster. Gravmindet på højst 40 x 50 cm anbringes let skrånende. Der må anbringes buketter i en nedgravet, vendbar vase. Yderligere buketter lægges på graven.

 

E. Fredningstider

§ 9. Fredningstiden for et kistegravsted er 30 år. Fredningstiden for børnegrave er 30 år.

Stk. 2. Fredningstiden for et gravsted, hvor der er nedsat en kiste af vanskeligt nedbrydeligt materiale som fx egetræ eller zink, er 60 år.

 

§ 10. Fredningstiden for et urnegravsted er 20 år.

 

F. Erhvervelse af gravsted

§ 11. Når der udlægges et gravsted, sørger menighedsrådet for, at der udfærdiges et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet sørger menighedsrådet for, at der sker påtegning herom på gravstedsbrevet.

 

§ 12. Begæring om erhvervelse af brugsret til et gravsted skal imødekommes til begravelse af en person som:

1) har bopæl i sognet

2) er udensognsboende og har en særlig tilknytning til sognet eller kirkegården. Ved særlig tilknytning forstås, at man har ægtefælle eller personer, der efter lovgivningen ligestilles med ægtefæller, forældre eller børn begravet på kirkegården.

3) personer der på anden særlig måde har været knyttet til sognet.

Stk. 2. Af hensyn til nuværende og fremtidig betjening af sognets beboere kan andre udensognsboende ikke blive begravet på kirkegården.

 

§ 13. Retten til udlægning af et gravsted i medfør af § 12 omfatter erhvervelse af brugsret for en fredningsperiode til et gravsted med én gravplads - hvis der er efterlevende ægtefælle eller personer der efter lovgivningen ligestilles med ægtefæller - dog med to gravpladser.
Stk. 2. Gravsteder kan udlægges med indtil 2 gravpladser.
Stk. 3. Ved aftalens indgåelse skal der betales for erhvervelse og vedligeholdelse for fredningsperioden. Se § 9 og §10.
Stk. 4. Der kan ikke erhverves brugsret til et gravsted, medmindre der aktuelt skal ske en begravelse/bisættelse.

 

§ 14. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal brugsretten til gravstedet om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden efter den seneste begravelse eller urnenedsættelse overstiger den løbende brugsperiode.

 

§ 15. Gravstedsretten kan kun overdrages til andre med menighedsrådets samtykke.

 

G. Fornyelse af gravsted

§ 16. Når brugsretten til et gravsted udløber, har indehaveren ret til at få fornyet brugsretten til gravstedet for en periode på mindst 5 år. Retten til at forny brugsretten til et gravsted kan begrænses, hvis en af provstiudvalgets godkendt reguleringsplan inddrager gravstedet helt eller delvist.
Stk. 2. Har indehaveren af brugsretten til et gravsted ikke henvendt sig før brugsperiodens udløb, sender menighedsrådet en påmindelse om, at brugsretten udløber, og at der er mulighed for at forny brugsretten til gravstedet.

 

§ 17. Modtager menighedsrådet meddelelse om, at gravstedet ikke ønskes fornyet, underskriver gravstedsindehaveren en erklæring hvoraf fremgår, at gravstedsindehaveren handler på vegne af samtlige brugsberettigede, og at alle er enige om dispositionen.
Stk. 2. Hvis menighedsrådet ikke modtager den i stk. 1 nævnte erklæring indenfor 12 uger efter varslet om brugsrettens udløb, nedlægges gravstedet.

 

H. Kirkegårdens og gravstedernes vedligeholdelse

§ 18. Menighedsrådet sørger for vedligeholdelsen af kirkegårdens fælles indhegning, arealer og adgangsveje samt eventuelle bygninger på kirkegårdens fællesarealer.

 

§ 19. Ved erhvervelsen af et gravsted indgås samtidig en aftale med menighedsrådet om obligatorisk vedligeholdelse af gravstedet mod betaling. Ved aftalens indgåelse betales for vedligehold i hele fredningsperioden. Obligatorisk vedligehold omfatter græsslåning, trimning omkring bed og plænesten, fjernelse af ukrudt og visne buketter, algefjerning samt klipning af bunddække. Gravstedsindehaveren bidrager selv med pasning af planter på gravstedet. Grandækning og plantning af forårs-/sommerblomster kan tilkøbes.

 

§ 20. Kirkegården hæfter ikke for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller lignende.

 

J. Takster

§ 21. Takster for erhvervelse og fornyelse af brugsret til gravsteder samt takster for vedligeholdelse af gravsteder og andre ydelser m.v. fremgår af kirkegårdens takstblad, som kan ses på www. hjertingkirke.dk.

 

K. Begravelser og bisættelser og urnenedsættelser

§ 22. Begravelser og bisættelser kan finde sted mandag til lørdag, normalt i tiden mellem kl. 10.00 og 14.30. Urnenedsættelser kan finde sted mandag til fredag. Undtagelsesvist kan urnenedsættelser finde sted på lørdage.

 

K. Ordensbestemmelser

§ 23.

1) Kirkegården er åben hele døgnet. Toiletterne er åbne på hverdage mellem kl. 07.00 og 14.30.

2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være fred og orden. Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjeneste eller andre kirkelige handlinger. De redskaber, der tilhører kirkegården, og som kan benyttes af gravstedsbrugerne, skal efter endt brug sættes tilbage på deres plads.

3) Gravstederne må ikke udsmykkes på en sådan måde, at det virker forstyrrende på den ro, som efterladte ønsker ved gravstedet. På gravstederne er det tilladt at anbringe levende lys på jorden. Udover levende lys er det tilladt at anvende elektrisk lys, der ligner levende bloklys.
Lyskæder, blinkende lys eller kulørte lamper på gravstedet er ikke tilladt.
Dette gælder i perioden fra første søndag i advent til Helligtrekongers dag. Det er gravstedsejerens ansvar, at lysene fjernes derefter.
Menighedsrådet henstiller til, at udsmykningen begrænses, så kirkegården bevarer sit naturlige og enkle udtryk som kirkehave.

4) Hunde skal føres i snor.

5) Kirkegårdens låger holdes lukket.

6) Kørsel på kirkegården må kun foregå med ærinde til kirken eller kirkegården.

7) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

8) Afbrydning af grene, beskadigelser af hegne og beplantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelse af gravminder og lignende medfører erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.

9) Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården, kirkegårdsdiget eller digefoden.

10) Affald af enhver art må kun henkastes i de til dette formål opstillede affaldsbeholdere. Komposterbart og øvrigt affald skal holdes adskilt.

11) Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens fred og orden og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.