Du er her: 

Altervæggen

Allerede inden det overhovedet var bestemt, hvorledes kirken skulle se ud, var det aftalt, at alterpartiet skulle bestå af en samling figurer med bibelske motiver, udført af Robert Jacobsen. 
Altervæggen er temmelig forskellig fra de traditionelle danske altertavler, der som regel består af en symmetrisk opbygget træramme med malerier. Her er figurerne spredt ud over hele væggen som på et middelalderligt kalkmaleri. 
Figurerne er alle lavet af skrot, gammelt kasseret jern fra havnen i Esbjerg, pletvist beklædt med guld. Mødet mellem det rene guld og det rustne jern er en prædiken i sig selv. Men også alterpartiets svagt buede form, der på dette sted vokser sammen med hvælvet, forstærker tanken om, at her ved alteret rører Himmel og Jord hinanden. 
Den buede altervæg får også figurerne til at fremstå mere rumlige, end hvis de hang på en flad væg. 
'Vi går ud fra Kristus', sagde Robert Jacobsen ved prøveophængningen af figurerne. 
Det er da også den korsfæstede Kristus, der er den helt centrale figur i altervæggen. Der er tale om den på en gang sejrende og lidende Kristus, der er gjort fri af korset og har løftet armene for at velsigne menneskene. 
Robert Jacobsen var meget optaget af tanken om Hjertings beliggenhed ved havet og dens historie som fiskerleje. 
Derfor er figurerne lavet af fiskenes brugte oliedunke, kæder, maskindele osv. Menneskene ved havet skulle kunne genkende materialet fra deres egen hverdag. 
At det er kasseret skrotjern, der hænger her på kirkens fornemmeste plads, fortæller, at Gud kan bruge det forkastede, det, der ikke regnes for noget, til at bære sit ord. 
Altervæggens øvrige figurer er ophængt med præcis unøjagtighed omkring Kristusfiguren. 
Yderst til venstre ses Eva og Adam ved Kundskabens træ. Træets krone har form som en atomeksplosion, en paddehattesky. Eva og Adam spiste af Kundskabens træ for at få indsigt, blive kloge som Gud. Dette overmod var det første syndefald. 
I dag søger vi også efter få indsigt og beherske. Naturvidenskab og teknik. Men denne viden kan føre til jordens undergang i krig og forurening. Robert Jacobsen talte om 'det andet syndefald'. 
Ved fødderne af Eva og Adam ligger slangen. Oprindeligt havde Robert Jacobsen ikke slangen med, for, som han sagde: 'Enhver af os, der kommer her, har slangen i lommen'. 
I denne forbindelse kan nævnes to figurer, kaldet 'spaltninger' (figuren i midten til højre for Kristus og figuren yderst til højre på altervæggen. Den til højre kaldes også 'Kain og Abel'. Man aner Kain til venstre, der slår Abel, til højre, ihjel).

Til højre for Eva og Adam ser man to keruber med sværd. De vogter indgangen til Paradiset og forhindrer menneskene i at komme tilbage og spise af Livets træ, så de kan leve evigt. 
Robert Jacobsen var som nævnt optaget af Hjerting kirke som en kirke for fiskere og søfolk. Indbyggernes tilknytning til havet skulle kunne ses i kirken. 
Med tanken på Jesu første disciple, der også var fiskere, skabte han 'Jesus går på vandet' (Geneserat sø eller Ho bugt?) med en fisker til hver side. Er det disciplen Peter med nettet? Desuden en række små 'helt almindelige mennesker', bl.a. en lille læser og en musikant. 
Endelig har Robert Jacobsen sat sol og stjerne på himlen. 'Vorherre kan jeg jo ikke lave', sagde han, men sol og stjerne minder os om, at Gud er Himmelens og Jordens skaber. 
Tanken om søfolkene gav også inspiration til alterstagerne. De er formet som miner til minde om de søfolk, der mistede livet på søen. 
Også døbefonten - af bornholmsk granit med tre fisk i bunden af dåbsfadet - er Robert Jacobsens værk, ligesom kirkens glasmalerier. 
De to glasmalerier over kirkens døre mod syd forestiller elementerne: Himmel og hav. 
I våbenhuset kan de tre ruder tolkes som undergangs- og opstandelsesbilleder. 
Kirkens smukke altersæt og 'dåbsspanden' i messing er udarbejdet af sølvsmed Erik Sjødahl efter tegninger af kirkens arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen. Her møder vi igen princippet om, at den ene form afspejler den anden: Hvert eneste lille alterbæger er en lille kopi af den store alterkalk. 
Kunst og arkitektur bliver sjældent til i et fællesskab. I Hjerting har kunsten påvirket arkitekturen og omvendt i en skabende proces.

Altervæggen er skænket af Velux Fonden.

                                                                                     Arne Mårup