Grave og gravsteder

Regler på Kirkegården

Kirkegården er altid åben.

Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

Hunde skal føres i snor.

Bemærk, at affaldet skal sorteres, og kun må henkastes i de dertil opstillede affaldsbeholdere

Højtideligheden

Højtideligheden afholdes i kirken eller kirkens kapel. Kapellet kan også benyttes af personer, der ikke er medlemmer af folkekirken. Højtideligheden i kapellet kan ske med eller uden medvirken af en præst.

Før højtideligheden indsamles kort fra blomster og kranse, og kortene afleveres til de pårørende.

Efter begravelsen/bisættelsen lægges blomster og kranse på gravstedet.

Efter en passende tid fjernes visne blomster og kranse fra gravstedet af kirkegårdens personale.

Urnenedsættelse

Kirkegårdsgraveren kontakter de pårørende, når urnenedsættelsen kan finde sted.

Har man i forvejen et kistegravsted, kan der nedsættes urner heri. Ønsker de efterladte at deltage i urnenedsættelsen, aftales dette med kirkegårdskontoret. Urnenedsættelsen foregår inden for kirkegårdspersonalets normale arbejdstid.

Gravstedstyper

På Hjerting Kirkegård kan vælges mellem flere typer af gravsteder:

Kistegravsted

Et kistegravsted er et traditionelt gravsted  med hæk rundt om og individuel beplantning.
Der er vide rammer med hensyn til valg af gravsten og anlæg. 
Man har pligt til at beplante og vedligeholde gravstedet – kirkegårdens gartner kan gøre det mod betaling. Hækkene er kirkegårdens ejendom, og klippes og vedligeholdes af kirkegårdens personale. Løse stenmateriale må ikke pålægges gravstedet.
Gravstedet kan fås til mellem en og fire kister. I tidligere erhvervede kistegravsteder kan der også nedsættes urner. Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for 30 år (fredningsperioden), gravstedet viderekøbes for perioder af 5 år.

Kistegravsted i plæne med lille bed

Gravstedet er placeret i et græsareal afgrænset med brosten, bedets størrelse er 110 + 110 cm.  Gravstenen må højest være 80 cm. bred  Det er muligt at anbringe gravstenen liggende eller stående Denne begravelsesform imødekommer således ønsket om et gravsted med mimimum af  vedligeholdelse.

Urneplænegravsted

Dette er et alternativ til den helt anonyme fællesgrav, da man her kender urnens placering og kan deltage ved urnenedsættelsen , gravstedet er 75 + 150 cm. med plads til 2 urner. Gravstedet er placeret i et græsareal uden synlig afgrænsning , gravstenen placeres i niveau med græsoverfladen og skal have nedfældet skrift (stenens  størrelse 40 + 50 cm . ) .

Gravstedet må ikke beplantes eller pyntes på anden permanent måde. Dog er det tilladt  at lægge buketter på stenen , eller stille dem i en vase som graves ned. Vasen kan købes på kirkegården.

Kirkegårdsgartneren vedligeholder græsarealet.

Græsset klippes  hver torsdag eftermiddag , og i den forbindelse fjernes alle blomster fra gravstederne. De blomster, der stadig er pæne, lægges på en lille græshøj, og lægges ikke tilbage på gravstedet.

Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for 20 år (fredningsperioden) . Herefter kan gravstedet  fornyes for perioder af 5 år.

Kisteplænegravsted

Gravstedet er placeret i et grønt område, uden synlig afgrænsning og imødekommer således ønsket om et gravsted med et minimum af vedligehold. Gravstenen ligger i niveau med græsset og skal have nedfældet skrift på langs af stenen. Gravstederne må ikke beplantes elle pyntes på anden permanent måde . Buketter må lægges på stenen, eller stilles i en vase som graves ned . Vasen kan købes på kirkegården. Kirkegårdsgartneren vedligeholder græsarealet hver torsdag eftermiddag. I den forbindelse fjernes alle blomsterne fra gravstederne. De blomster der stadig er pæne lægges på en lille græshøj , og lægges ikke tilbage på gravene.  Gravstedet og brugsretten hertil erhverves for  en fredningsperiode på 30 år. Herefter kan gravstedet fornyes for perioder af 5 år.

Anonym urnegrav

Et gravsted i den anonyme urnefællesgrav er uden nogen form for synlig markering. Gravstedet er placeret i et grønt fællesareal. Før valget af denne begravelsesform må man gøre sig  klart ,at  en anonym urnegrav er  helt anonym. Det er derfor ikke muligt at placerer gravsten eller planter på gravstedet.

Anonym kistegrav

Gravstedet er placeret i et grønt fællesareal. Før valg af denne begravelsesform må man gøre sig klart, at den anonyme fællesgrav er helt anonym. Det er derfor ikke muligt at placerer gravsten eller planter på gravstederne.

Anlæg og vedligeholdelse

Kirkegårdsgartneren  vil være behjælpelig med råd og vejledning om anlæg og beplantning af gravstedet .Kirkegårdens gartner kan udføre arbejdet mod betaling. Ønsker man, at kirkegårdsgartneren skal vedligeholde gravstedet, kan det ske ved årlig betaling eller ved engangsindbetaling for hele fredningsperioden.

Priser og tilbud på anlæg, beplantning og vedligeholdelse fås ved henvendelse til kirkegårdskontoret.

Nogle vigtige regler for vedligeholdelse m.m.

Gravsteder beplantes og vedligeholdes  efter de regler, der er fastsat for de enkelte kirkegårdsafdelinger.

Materialeefterligninger: plastik, beton og knust stenmateriale i afvigende farver må ikke anvendes på gravsteder.

Brugsretten gælder altid til 31. december i udløbsåret uanset begravelsesdatoen. Pårørende skal selv i god tid sørge for  fornyelse af gravstedet, hvis dette ønskes.

Under alle forhold er kirkegårdskontoret behjælpelig med oplysninger af enhver art og vejledning med hensyn til valg  af gravsteds type og udformning af denne.

Forsikring på gravstedet

Gravminder og beplantning på gravsteder tilhører dem, der har brugsretten til gravstedet. Kirkegården har ingen forsikring mod skader på gravsteder og gravminder, der skyldes naturbegivenheder eller hærværk. Gravstedets indehavere opfordres til at søge oplysning hos egen forsikringsselskab.